Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Ontstaan en doel van PreekWijzer

PreekWijzer.nl is de grootste online community voor Preekvoorbereiding. Sprekers uit de volle breedte van de Nederlandse kerk vinden hier inspiratie en werkmateriaal. PreekWijzer is een vorm van collegiale hulp.

Het bereik van PreekWijzer bedraagt ongeveer 2500 pastores van voornamelijk protestantse oorspong. Het gaat om predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers uit de volle breedte van diverse Nederlandse kerkgenootschappen.

Op PreekWijzer.nl treft u niet alleen preekschetsen aan, maar ook andere bronnen die behulpzaam zijn in de preekvoorbereiding - zoals theologische woordenboeken en exegetische artikelen. PreekWijzer is dus een complete digitale bibliotheek, waarbij de digitale omgeving het gemakkelijk maakt tussen duizenden pagina’s tekst snel te vinden wat men nodig heeft. Ook de uitgebreide hulpfuncties helpen daar verder bij.

PreekWijzer.nl is een product van KokBoekencentrum Uitgevers/VBK Media B.V.
De redactie wordt gevormd door docenten homiletiek en ervaren gemeentepredikanten met homiletische expertise, aangevuld met community manager en digitaal uitgever drs. Esther van der Panne. Drs. Arjan Berensen (digitaal eindredacteur) onderhoudt PreekWijzer.

De preekschetsen op PreekWijzer.nl zijn een voortzetting van Postille (de preekschetsenbundel die tussen 1950 en 2015 jaarlijks uitkwam). Postille reikte altijd bewust een preekschets aan die niet aansloot op de teksten uit bekende leesroosters. Scribenten hebben vrije tekstkeuze. PreekWijzer biedt zowel materiaal bij het Oecumenisch Leesrooster als materiaal bij vrije tekstkeuzes.