Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Dienstboek II PDF

Het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland omvat liturgische formulieren, gebedsteksten, liedsuggesties en ander liturgisch materiaal.

Teksten van orden, inclusief keuzeteksten, uit de Dienstboeken, zoals gepubliceerd op deze site, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgeverij Boekencentrum vrijelijk worden geciteerd in en/of gedrukt in een oplage van maximaal 200 ex. ten behoeve van gemeenten behorend tot de Protestantse Kerk in Nederland. U dient daarbij wel steeds de bron te vermelden. Bij overname zijn de aanduidingen: Dienstboek I, © Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 1998, en Dienstboek II, © Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 2004. Als u materiaal aanpast en/of model laat staan voor eigen teksten, laat u de verwijzing voorafgaan door het woordje ‘naar’.

Deze regeling is niet van toepassing op teksten waarvan het copyright bij derden berust. Deze teksten zijn in blauw weergegeven. U dient vooraf schriftelijke toestemming te vragen bij rechthebbenden.

Ook is deze regeling niet van toepassing op oplagen van 200 exemplaren en meer. U dient voor deze oplagen vooraf schriftelijk toestemming te hebben van de uitgeverij onder berekening van een vergoeding. Het samenvoegen van afzonderlijke teksten, orden, gebeden en dergelijke tot een gebundelde uitgave is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de uitgeverij.

Rood gearceerde teksten mogen niet veranderd of aangepast worden. Dit is een kerkelijke beslissing.

Bestanden

Elk gedeelte van Dienstboek II is opgedeeld in overzichtelijke bestanden. Wanneer een rubriek kiest, opent zich een PDF-bestand van het deelgebied waarin deze rubriek is opgenomen. U kunt vervolgens dit PDF-bestand bewaren en/of afdrukken. U heeft hiervoor een PDF-reader zoals Acrobat Reader nodig.

Ter inleiding

01 Titel en colofon blz. 1-4
02 Inhoudsopgave blz. 5-10
03 Aanbiedingsbrief van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland blz. 11-14
04 Plaatsbepaling en uitgangspunten blz. 15-21
05A Verantwoording herziening Proeven voor de eredienst blz. 23-25
05B Verantwoording hertaling van de liturgische formulieren blz. 26-35

Deze rubriek downloaden:
als PDF-bestand of als Word-bestand

Muziek in de liturgie

06 Muziek in de liturgie blz. 37-45
07 Leeswijzer blz. 47-49

Deze rubriek downloaden: als PDF-bestand

Liturgische kleuren

08 Liturgische kleuren blz. 51-52

Deze rubriek downloaden: als PDF-bestand

Doop, belijdenis

11 Doop en belijdenis titelblad blz. 53
11A Inleiding blz. 55-61
11B Toelichting blz. 63-70
12 Orden voor Doop en Belijdenis blz. 71
12A Presentatie van wie zich op de doop voorbereiden blz. 72-74
12B Zegening van de zuigelingen op weg naar de doop blz. 75-77
12C1 Belijdenis en doop van volwassenen – Orde I blz. 78-84
12C2 Belijdenis en doop van volwassenen – Orde II blz. 85-91
12C3 Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan volwassen personen blz. 92-96
12D1 Doop van kinderen – Orde I blz. 97-103
12D2 Doop van kinderen – Orde II blz. 104-110
12D3 Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van gelovigen blz. 111-114
12E1 Doop van een kind vanaf zes jaar – Orde I blz. 115-121
12E2 Doop van een kind vanaf zes jaar – Orde II blz. 122-128
12F1 Belijdenis – Orde I blz. 129-134
12F2 Belijdenis – Orde II blz. 135-139
12F3 Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis blz. 140-143
12G1 Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen – Orde I blz. 144-153
12G2 Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen – Orde II blz. 154-162
13 Keuzeteksten blz. 163- 170
14 Liedsuggesties blz. 171-176

Deze rubriek downloaden: als PDF-bestand

Maaltijd van de Heer

21 Maaltijd van de Heer titelblad blz. 177
22 Formulier om het Heilig Avondmaal te houden blz. 179-187
23B Toelichting blz. 192-193
24 Orden voor de Maaltijd van de Heer in bijzondere omstandigheden blz. 195-196
24A1 Gemeenschap van brood en wijn aansluitend op de viering – Orde I blz. 197-198
24A2 Maaltijd van de Heer (algemeen) – Orde II blz. 199-202
24A3a Met een zieke – uitgebreide vorm – Orde III blz. 203-208
24A3b Met een zieke – korte vorm – Orde IV blz. 209-213
24A4 Met een stervende – Orde V blz. 214-215
25A Liedsuggesties blz. 217-223
25B Liedsuggesties Maaltijd van de Heer blz. 224

Deze rubriek downloaden: als PDF-bestand

Bevestiging van ambtsdragers

31 Bevestiging van ambtsdragers titelblad blz. 225
32A Inleiding blz. 227-228
32B Toelichting blz. 229-240
33 Orden voor de bevestiging van ambtsdragers titelblad blz. 241
33A1 Orde voor de bevestiging van een dienaar des Woords blz. 242-248
33A2 Orde voor de verbintenis van een dienaar des Woord aan een tweede of volgende gemeente of aan een ander dienstwerk blz. 249-252
33A3 Orde voor het afscheid van een dienaar des Woords blz. 253-254
33B Orde voor de bevestiging van diakenen en ouderlingen blz. 255-268
33C Formulier voor de bevestiging of verbintenis van dienaren van het Goddelijke Woord blz. 269-274
33D Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen blz. 275-280
34 Keuzeteksten blz. 281-293
35 Leesrooster blz. 295-304
36A Liedsuggesties blz. 305-307
36B Liedsuggesties bevestiging ambtsdragers blz. 308

Deze rubriek downloaden: als PDF-bestand

Inleiding in de bediening

41 Inleiding in een bediening, titelblad blz. 309
41A Inleiding blz. 311-312
41B Toelichting blz. 313-314
42 Orde voor de inleiding van een bediening titelblad blz. 315
42A Orde voor de inleiding in een bediening blz. 316-320
43 Keuzeteksten blz. 321-332
44A Liedsuggesties blz. 333
44B Liedsuggesties bediening en inleiding blz. 334

Deze rubriek downloaden: als PDF-bestand

Boete en verzoening

51 Bediening van de verzoening titelblad blz. 335
51A Inleiding blz. 337-355
51B Toelichting blz. 357-361
52 Orden voor de bediening van de verzoening titelblad blz. 363
52A Voorbereiding op boete en verzoening blz. 364-365
52B1 Persoonlijke boete – Orde I blz. 366-367
52B2 Persoonlijke boete – Orde II blz. 368-371
52C Orde voor een gezamenlijke boetedienst blz. 372-381
52D1 Formulier van de ban of de uitsluiting uit de gemeente blz. 382-385
52D2 Formulier van de wederopneming van buitengeslotenen in de gemeente van Christus blz. 386-390
52E (Keuze)teksten woorden en gebeden als de wegen scheiden blz. 391-394
53A Liedsuggesties blz. 395-401
53B Liedsuggesties bediening van de verzoening blz. 402

Deze rubriek downloaden: als PDF-bestand

Zegeningen

61 Zegeningen titelblad blz. 403
61A Inleiding zegeningen blz. 405-425
62 Dankzegging en zegen na de geboorte of adoptie van een kind blz. 427
62A Inleiding blz. 428
62B Toelichting blz. 429
62C Orde voor dankzegging en zegen na geboorte of adoptie van een kind blz. 430-431
62D1 Liedsuggesties blz. 432-433
62D2 Liedsuggesties zegen geboorte en adoptie
63 Reiszegen titelblad blz. 435
63A Inleiding blz. 436-437
63B Toelichting blz. 438
Orde voor de reiszegen 63C blz. 439-442
63D Keuzeteksten blz. 443-447
63E1 Liedsuggesties blz. 448-451
63E2 Liedsuggesties reiszegen

Deze rubriek downloaden: als PDF-bestand

Ziekenzalving

64 Zegeningen en zalving van zieken titelblad blz. 453
64A Inleiding blz. 454-461
64B Toelichting blz. 462-464
64C Orde voor de zegening en zalving blz. 465-468
64D Keuzeteksten blz. 469-473
64E Schriftlezingen blz. 474-475
64F1 Liedsuggesties blz. 476-481

Deze rubriek downloaden: als PDF-bestand

Zegening van zieken

64F2 Liedsuggesties zegening zieken blz. 483
65A Inleiding blz. 484-486
65B Toelichting blz. 487-488
65C Orde voor de huiszegen blz. 489-493
65D Keuzeteksten blz. 494-501
65E1 Liedsuggesties blz. 502-505
65E2 Liedsuggesties huiszegen

Deze rubriek downloaden: als PDF-bestand of als Word-bestand

Tafelzegen

66 Tafelzegen titelblad blz. 507
66A Inleiding blz. 508-509
66B Toelichting blz. 510-511
66C1 Tafelzegen – in kleine kring, Orde I blz. 512-513
66C2 Tafelzegen – in grotere kring, Orde II blz. 514-516
66D Keuzeteksten blz. 517-526
66E1 Liedsuggesties blz. 527-529
66E2 Liedsuggesties tafelzegen

Deze rubriek downloaden: als PDF-bestand

Kerkgebouwen

67 Ingebruikneming van kerkgebouwen titelblad blz. 531
67A Inleiding blz. 532-544
67B Toelichting blz. 545-556
67C Orden voor de ingebruikneming van kerkgebouwen titelblad blz. 557
67D Orde bij de aanvang van de bouw blz. 558-560
67E Orde bij het leggen van de eerste steen blz. 561-564
67F1 Ingebruikneming van een kerkgebouw – uitgebreide vorm – Orde I blz. 565-587
67F2 Ingebruikneming van een kerkgebouw – korte vorm – Orde II blz. 588-591
67G1 Heringebruikneming van een kerkgebouw – uitgebreide vorm – Orde I blz. 592-609
67G2 Heringebruikneming van een kerkgebouw – korte vorm- Orde II blz. 610-614
67H1 Orde voor de ingebruikneming van klokken blz. 615-619
67H2 Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument blz. 620-625
67H3 Orde voor de ingebruikneming van avondmaalsgerei blz. 626
67H4 Orde voor de ingebruikneming van liturgische kleding blz. 627
67H5 Orde voor de ingebruikneming van antependia blz. 628
67H6 Orde voor de ingebruikneming van een kunstwerk blz. 629
67H7 Buitengebruikstelling van een kerkgebouw – Orde I blz. 631-644
67H8 Buitengebruikstelling van een kerkgebouw – Orde II blz. 645-658
67I Schriftlezingen blz. 659-662
67J1 Liedsuggesties blz. 663-681
67J2 Liedsuggesties zegening kerkgebouw

Deze rubriek downloaden: als PDF-bestand

Liefde en trouw

71 Liefde en trouw titelblad blz. 683
71A Inleiding blz. 685-697
71B Toelichting blz. 699-712
72 Orden voor de inzegening van een huwelijk van man en vrouw blz. 713
72A Opgang blz. 714
72B1 Schriftzegen en gebed – Orde I blz. 715-721
72B2 Schriftzegen en gebed - Orde II blz. 722-729
72B3 Schrift zegen en gebed – Orde III blz. 730-739
72B4 Schrift Zegen en Maaltijd van de Heer – Orde IV blz. 740-751
72B5 Schrift Zegen en Maaltijd van de Heer – Orde V blz. 752-764
72B6 Formulier om het huwelijk voor de gemeente van Christus te bevestigen blz. 765-770
72C Keuzeteksten blz. 771-794
73 Orden voor de zegening van andere levensverbintenissen blz. 795
73A Opgang blz. 796
73B1 Schriftzegen en gebed – Orde I blz. 797-803
73B2 Schriftzegen en gebed - Orde II blz. 804-811
73B3 Schrift Zegen en Maaltijd van de Heer – Orde III blz. 812-823
73B4 Schrift Zegen en Maaltijd van de Heer – Orde IV blz. 824-835
73C Keuzeteksten blz. 836-859
74 Elementen voor een trouwviering van een christen en een niet-christen blz. 861-862
75 Gebedsdienst bij een gedenkdag blz. 863-868
76 Schriftlezingen blz. 869
77A Liedsuggesties blz. 871-875
77B Liedsuggesties liefde en trouw

Deze rubriek downloaden: als PDF-bestand

Uitvaart en rouw

81 Uitvaart en rouw titelblad blz. 877
81A Inleiding blz. 879-885
81B Toelichting blz. 887-904
82 Orden voor uitvaart en rouw blz. 905
82A1 Avondgebed (dagelijks) – in kleine kring rond de gestorvene – Orde I blz. 906
82A2 Avondgebed (dagelijks) – in kleine kring rond de gestorvene – Orde II blz. 907
82A3 Avondgebed rond de gestorvene aan de vooravond van de uitvaart – Orde III blz. 909
83A1 Uitvaart-gebedsdienst – Orde I blz. 912-916
83A2 Uitvaart – Schrift en gebed – Orde II blz. 917-923
83A3 Uitvaart – Schrift en Maaltijd van de Heer – Orde III blz. 924-935
84A1 Persoonlijke gedachtenis – zeven of dertigdagen na het sterven – Orde I blz. 936
84A2 Persoonlijke gedachtenis – een jaar na het sterven – Orde II blz. 938
84A3 Gedachtenis in de kerk blz. 940
85A1 Na de uitvaart – plaatsen of bijzetten van een asurn – Orde I blz. 941
85A2 Na de uitvaart – verstrooien van de as – Orde II blz. 943
85A3 Na de uitvaart – plaatsen van een grafsteen of bijschrijven van een naam – Orde III blz. 945
86A1 (Keuze)teksten – naderende dood blz. 947-959
86A2 (Keuze)teksten – rond het sterven blz. 960-966
86A3 (Keuze)teksten – tussen dood en uitvaart blz. 966
86A5 (Keuze)teksten – na de uitvaart blz. 982-986
86A4 (Keuze)teksten – uitvaart blz. 967-982
87A Liedsuggesties blz. 987-1000
87B Liedsuggesties uitvaart en rouw

Deze rubriek downloaden: als PDF-bestand

Tot besluit

91 Verantwoording van de bronnen blz. 1001-1023
92 Lijst van medewerkers blz. 1024

Deze rubriek downloaden: als PDF-bestand