Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Tsjinstboek I (Frysktalige edysje) WORD

Teksten fan oarders, ynklusyf karteksten, út de Tsjinstboeken, lykas op dit webstee publisearre, meie sûnder foarôfgeande skriftlike tastimming fan útjouwerij Boekencentrum frij sitearre wurde en/of printe yn in oplaach fan maksimaal 200 eks. foar gemeenten dy’t by de Protestantske Tsjerke yn Nederlân hearre. Jo moatte dêr wol hieltyd de boarne by fermelde. By it oernimmen binne de oantsjuttingen: Tsjinstboek I, © Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 1998, en Tsjinstboek II, © Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 2004. As jo materiaal oanpasse en/of model stean litte foar eigen teksten, litte jo de ferwizing troch it wurd ‘neffens’ foarôfgean.

Dizze regeling jildt net foar teksten dêr’t it copyright fan by tredden berêst. Dy teksten binne yn blau werjûn. Jo moatte foartiid skriftlike tastimming by de rjochthawwenden freegje.

De regeling is ek net fan tapassing op oplagen fan 200 eks. en mear. Foar dy oplagen moatte jo foarôf skriftlik tastimming krigen hawwe fan de útjouwerij (info@boekencentrum.nl) ûnder berekkening fan in fergoeding.

It gearfoegjen fan aparte teksten, oarders, gebeden ensafuorthinne om der in útjefte fan te meitsjen is net tastien sûnder dat der foarôf tastimming fan de útjouwerij oan foarôfgiet.

Read arsearre teksten meie net feroare of oanpast wurde. Dat is in tsjerklike beslissing.

Bestanden

 • 01 Foarwurd , V-VIII
  Download Word bestand

 • 02 Wêrom en werta , siden 1-7
  Download Word bestand

 • 03A It Tiideigene Advint Krysttyd , siden 11-48
  Download Word bestand

 • 03B It Tiideigene Epifany , siden 49-85
  Download Word bestand

 • 03C It Tiideigene Fjirtichdagetiid , siden 86-115
  Download Word bestand

 • 03D It Tiideigene Triduum , siden 116-150
  Download Word bestand

 • 04 Oarders , siden 151-206
  Download Word bestand

 • 05A Tafelgebed 1-20, siden 207-265
  Download Word bestand

 • 05B Tafelgebed 21-31, siden 266-306
  Download Word bestand

 • 05C Tafelgebed 32-42, siden 307-336
  Download Word bestand

 • 05D Tafelgebed 43-44,siden 337-356
  Download Word bestand

 • 06A It Tiideigene Peasketiid , siden 357-393
  Download Word bestand

 • 06B It Tiideigene Trinitatis , siden 394-416
  Download Word bestand

 • 06C It Tiideigene Simmertiid , siden 417-468
  Download Word bestand

 • 06D It Tiideigene Hjersttiid , siden 469-520
  Download Word bestand

 • 07A Liturgyske sangen Ynlieding , siden 521-523
  Download Word bestand

 • 07B1 Ordinarium 1, siden 524-532
  Download Word bestand

 • 07B2 Ordinarium 2, siden 533-541
  Download Word bestand

 • 07B3 Ordinarium 3, siden 542-547
  Download Word bestand

 • 07B4 Ordinarium 4, siden 548-551
  Download Word bestand

 • 07B5 Ordinarium 5, siden 552-559
  Download Word bestand

 • 07B6 Ordinarium 6, siden 560-564
  Download Word bestand

 • 07B7 Ordinarium 7, siden 565-575
  Download Word bestand

 • 07B8 Ordinarium 8, siden 576-577
  Download Word bestand

 • 07B9 Ordinarium 9, siden 578-580
  Download Word bestand

 • 07C Yntree 10-41, siden 581-610
  Download Word bestand

 • 07D De hillige skrift 42-65, siden 611-631
  Download Word bestand

 • 07E Gebeden 66-86, siden 632-648
  Download Word bestand

 • 07F It miel fan de Hear 87-121, siden 649-709
  Download Word bestand

 • 07G Utstjoering en seine 122-126, siden 710-712
  Download Word bestand

 • 07H De trije dagen fan Peaske 127-139, siden 713-740
  Download Word bestand

 • 07I It deistich gebed 140-147, siden 741-752
  Download Word bestand

 • 07J Ferskaat 148-153, siden 753-760
  Download Word bestand

 • 08A Gebeden I-VII, siden 761-804
  Download Word bestand

 • 08B Gebeden VIII-XIII, siden 805-836
  Download Word bestand

 • 09 De Tsien Wurden , siden 837-846
  Download Word bestand

 • 10A Taljochting I, siden 847-900
  Download Word bestand

 • 10B Taljochting II, siden 901-950
  Download Word bestand

 • 21 Deistich gebed, Lêswizer , siden 951-960
  Download Word bestand

 • 22 Deistich gebed, Oarders , siden 961-992
  Download Word bestand

 • 23 Deistich gebed, Karteksten, siden 993-1004
  Download Word bestand

 • 24 A Deistich gebed, Psalmen en Cantica , siden 1004-10 65
  Download Word bestand

 • 24 B Deistich gebed, Psalmen en Cantica , siden 1004-1090
  Download Word bestand

 • 25 Deistich gebed, Gebeden, siden 1091-1144
  Download Word bestand

 • 26 Deistich gebed, Stilte-oefeningen, siden 1145-1150
  Download Word bestand

 • 27 Deistich gebed, Taljochting , siden 1151-1186
  Download Word bestand

 • 28A Roaster Luthersk , siden 1187-1198
  Download Word bestand

 • 28B Roaster Mienskiplik , siden 1199-1220
  Download Word bestand

 • 28C Roaster Deistich gebed, siden 1221-1248
  Download Word bestand

 • 29A Kalinders , siden 1249-1251, side 1260
  Download Word bestand

 • 29B Kalinders , siden 1252-1259
  Download Word bestand

 • 30 Ferantwurding , siden 1261-1276
  Download Word bestand

 • 31 Ynhaldsopjefte , siden 1277-1288
  Download Word bestand

 • 32 Cantica , losse kaart
  Download Word bestand