Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Tsjinstboek II (Frysktalige edysje) PDF

Teksten fan oarders, ynklusyf karteksten, út de Tsjinstboeken, lykas op dit webstee publisearre, meie sûnder foarôfgeande skriftlike tastimming fan útjouwerij Boekencentrum frij sitearre wurde en/of printe yn in oplaach fan maksimaal 200 eks. foar gemeenten dy’t by de Protestantske Tsjerke yn Nederlân hearre. Jo moatte dêr wol hieltyd de boarne by fermelde. By it oernimmen binne de oantsjuttingen: Tsjinstboek I, © Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 1998, en Tsjinstboek II, © Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer 2004. As jo materiaal oanpasse en/of model stean litte foar eigen teksten, litte jo de ferwizing troch it wurd ‘neffens’ foarôfgean.

Dizze regeling jildt net foar teksten dêr’t it copyright fan by tredden berêst. Dy teksten binne yn blau werjûn. Jo moatte foartiid skriftlike tastimming by de rjochthawwenden freegje.

De regeling is ek net fan tapassing op oplagen fan 200 eks. en mear. Foar dy oplagen moatte jo foarôf skriftlik tastimming krigen hawwe fan de útjouwerij (info@boekencentrum.nl) ûnder berekkening fan in fergoeding.

It gearfoegjen fan aparte teksten, oarders, gebeden ensafuorthinne om der in útjefte fan te meitsjen is net tastien sûnder dat der foarôf tastimming fan de útjouwerij oan foarôfgiet.

Read arsearre teksten meie net feroare of oanpast wurde. Dat is in tsjerklike beslissing.

Bestanden

 • 12A Presintaasje fan wa’t har op de doop tariede , siden 72-74
  Download PDF-bestand

 • 12B Seiniging fan tatebern op wei nei de doop, siden 75-77
  Download PDF-bestand

 • 12C1 Belidenis en doop fan folwoeksenen - Oarder I, siden 78-84
  Download PDF-bestand

 • 12C2 Belidenis en doop fan folwoeksenen - Oarder II, siden 85-91
  Download PDF-bestand

 • 12C3 Formulier om de Hillige Doop te betsjinjen oan folwoeksen persoanen , siden 92-96
  Download PDF-bestand

 • 12D1 Doop fan bern - Oarder I, siden 97-103
  Download PDF-bestand

 • 12D2 Doop fan bern - Oarder II, siden 104-110
  Download PDF-bestand

 • 12D3 Formulier om de Hillige Doop te betsjinjen oan de lytse bern fan de leauwigen , siden 111-114
  Download PDF-bestand

 • 12E1 Doop fan in bern fan seis jier ôf - Oarder I, siden 115-121
  Download PDF-bestand

 • 12E2 Doop fan in bern fan seis jier ôf - Oarder II, siden 122-128
  Download PDF-bestand

 • 12F1 Belidenis - Oarder I, siden 129-134
  Download PDF-bestand

 • 12F2 Belidenis - Oarder II, siden 135-139
  Download PDF-bestand

 • 12F3 Formulier foar de iepenbiere belidenis fan it leauwe , siden 140-143
  Download PDF-bestand

 • 12G1 Belidenis (en doop) fan folwoeksenen en doop fan bern - Oarder I, siden 144-153
  Download PDF-bestand

 • 12G2 Belidenis (en doop) fan folwoeksenen en doop fan bern - Oarder II, siden 154-162
  Download PDF-bestand

 • 13 Karteksten, siden 163-170
  Download PDF-bestand

 • 15 Lieten, siden 174 en 175
  Download PDF-bestand

 • 22 Formulier om it Hillich Nachtmiel te hâlden , siden 179-187
  Download PDF-bestand

 • 24A1 Mienskip fan brea en wyn oanslutend op de fiering - Oarder I, siden 197-198
  Download PDF-bestand

 • 24A2 Miel fan de Hear ( algemien ) - Oarder II, siden 199-202
  Download PDF-bestand

 • 24A3a Mei in sike - útwreide foarm - Oarder III, siden 203-208
  Download PDF-bestand

 • 24A3b Mei in sike - koarte foarm - Oarder IV, siden 209-213
  Download PDF-bestand

 • 24A4 Mei in stjerrende - Oarder V, siden 214-215
  Download PDF-bestand

 • 26 Liet, side 222
  Download PDF-bestand

 • 33A1 Oarder foar de befêstiging fan in tsjinner fan it Wurd , siden 242-248
  Download PDF-bestand

 • 33A2 Oarder foar de ferbyntenis fan in tsjinner fan it Wurd oan in twadde of folgjende gemeente of oan in oar tsjinstwurk , siden 249-252
  Download PDF-bestand

 • 33A3 Oarder foar it ôfskied fan in tsjinner fan it Wurd , siden 253-254
  Download PDF-bestand

 • 33B Oarder foar de befêstiging fan diakens en âlderlingen , siden 255-267
  Download PDF-bestand

 • 33C Formulier foar de befêstiging of ferbyntenis fan tsjinners fan it Godlike Wurd , siden 269-274
  Download PDF-bestand

 • 33D Formulier foar de befêstiging fan âlderlingen en diakens, siden 275-280
  Download PDF-bestand

 • 34 Karteksten, siden 281-293
  Download PDF-bestand

 • 42A Oarder foar de ynlieding yn in betsjinning , siden 316-320
  Download PDF-bestand

 • 43 Karteksten, siden 321-332
  Download PDF-bestand

 • 52A Tarieding op boete en fermoedsoening , siden 364-365
  Download PDF-bestand

 • 52B1 Persoanlike boete - Oarder I, siden 366-367
  Download PDF-bestand

 • 52B2 Persoanlike boete - Oarder II, siden 368-371
  Download PDF-bestand

 • 52C Oarder foar in mienskiplike boetetsjinst siden 372-381
  Download PDF-bestand

 • 52D1 Formulier fan de ban of de útsluting út de gemeente, siden 382-385
  Download PDF-bestand

 • 52D2 Formulier fan de weropnimming fan bûtenslettenen yn de gemeente fan Kristus , siden 386-390
  Download PDF-bestand

 • 52E (Kar)teksten - Wurden en gebeden as de wegen skiede, siden 391-394
  Download PDF-bestand

 • 54 Lieten, siden 400 en 401
  Download PDF-bestand

 • 62C Oarder foar tanksizzing en seine nei de berte of adopsje fan in bern , siden 430-431
  Download PDF-bestand

 • 63C Oarder foar de reisseine , siden 439-442
  Download PDF-bestand

 • 63D Karteksten, siden 443-447
  Download PDF-bestand

 • 63F Lieten, siden 450 en 452
  Download PDF-bestand

 • 64C Oarder foar de seiniging en salving , siden 465-468
  Download PDF-bestand

 • 64D Karteksten, siden 469-473
  Download PDF-bestand

 • 64G Liet, side 482
  Download PDF-bestand

 • 65C Oarder foar de hússeine , siden 489-493
  Download PDF-bestand

 • 65D Karteksten, siden 494-501
  Download PDF-bestand

 • 65F Liet, siden 504-505
  Download PDF-bestand

 • 66C1 Tafelseine - yn lyts fermidden - Oarder I siden 512-513
  Download PDF-bestand

 • 66C2 Tafelseine - yn grutter fermidden - Oarder II siden 514-516
  Download PDF-bestand

 • 66D Karteksten, siden 517-526
  Download PDF-bestand

 • 66F Liet, side 530
  Download PDF-bestand

 • 67D Oarder by it begjin fan de bou , siden 558-560
  Download PDF-bestand

 • 67E Oarder by it lizzen fan de earste stien , siden 561-564
  Download PDF-bestand

 • 67F1 Yngebrûknimmen fan in tsjerkegebou - útwreide foarm - Oarder I, siden 565-587
  Download PDF-bestand

 • 67F2 Yngebrûknimmen fan in tsjerkegebou - koarte foarm - Oarder II, siden 588-591
  Download PDF-bestand

 • 67G1 Weryngebrûknimmen fan in tsjerkegebou - útwreide foarm - Oarder I, siden 592-609
  Download PDF-bestand

 • 67G2 Weryngebrûknimmen fan in tsjerkegebou - koarte foarm - Oarder II, siden 610-614
  Download PDF-bestand

 • 67H1 Oarder foar it yngebrûknimmen fan klokken, siden 615-619
  Download PDF-bestand

 • 67H2 Oarder foar it yngebrûknimmen fan in oargel of oar muzykynstrumint , siden 620-625
  Download PDF-bestand

 • 67H3 Oarder foar it yngebrûknimmen fan nachtmielsgerei , side 626
  Download PDF-bestand

 • 67H4 Oarder foar it yngebrûknimmen fan liturgyske klaaiïng , side 627
  Download PDF-bestand

 • 67H5 Oarder foar it yngebrûknimmen fan antependia , side 628
  Download PDF-bestand

 • 67H6 Oarder foar it yngebrûknimmen fan in keunstwurk , side 629
  Download PDF-bestand

 • 67H7 Bûtengebrûkstellen fan in tsjerkegebou - Oarder I, siden 631-644
  Download PDF-bestand

 • 67H8 Bûtengebrûkstellen fan in tsjerkegebou - Oarder II, siden 645-658
  Download PDF-bestand

 • 67K Lieten, siden 678-682
  Download PDF-bestand

 • 72A Opgong , side 714
  Download PDF-bestand

 • 72B1 Skrift , seine en gebed - Oarder I, siden 715-721
  Download PDF-bestand

 • 72B2 Skrift , seine en gebed - Oarder II, siden 722-729
  Download PDF-bestand

 • 72B3 Skrift , seine en gebed - Oarder III, siden 730-739
  Download PDF-bestand

 • 72B4 Skrift , seine en Miel fan de Hear - Oarder IV, siden 740-751
  Download PDF-bestand

 • 72B5 Skrift , seine en Miel fan de Hear - Oarder V, siden 752-764
  Download PDF-bestand

 • 72B6 Formulier om it houlik foar de gemeente fan Kristus te befêstigjen , siden 765-770
  Download PDF-bestand

 • 72C Karteksten, siden 771-794
  Download PDF-bestand

 • 73A Opgong , side 796
  Download PDF-bestand

 • 73B1 Skrift , seine en gebed - Oarder I, siden 797-803
  Download PDF-bestand

 • 73B2 Skrift , seine en gebed - Oarder II, siden 804-811
  Download PDF-bestand

 • 73B3 Skrift , seine en Miel fan de Hear - Oarder III, siden 812-823
  Download PDF-bestand

 • 73B4 Skrift , seine en Miel fan de Hear - Oarder IV, siden 824-835
  Download PDF-bestand

 • 73C Karteksten, siden 836-859
  Download PDF-bestand

 • 74 Eleminten foar in troufiering fan in kristen en in net-kristen, siden 861-862
  Download PDF-bestand

 • 75 Gebedstsjinst by in jubileum, siden 863-868
  Download PDF-bestand

 • 78 Lieten, siden 874-876
  Download PDF-bestand

 • 82A1 Jûnsgebed (alle dagen) - yn lytse rûnte om de ferstoarne hinne - Oarder I, side 906
  Download PDF-bestand

 • 82A2 Jûnsgebed (alle dagen) - yn lytse rûnte om de ferstoarne hinne - Oarder II, side 907-908
  Download PDF-bestand

 • 82A3 Jûnsgebed om de ferstoarne hinne de jûns foar de útfeart - Oarder III, side 909
  Download PDF-bestand

 • 83A1 Utfeart - gebedstsjinst - Oarder I, siden 912-916
  Download PDF-bestand

 • 83A2 Utfeart - Skrift en gebed - Oarder II, siden 917-923
  Download PDF-bestand

 • 83A3 Utfeart - Skrift en Miel fan de Hear - Oarder III, siden 924-935
  Download PDF-bestand

 • 84A1 Persoanlike betinking - sân of tritich dagen nei it stjerren - Oarder , I side 936
  Download PDF-bestand

 • 84A2 Persoanlike betinking - in jier nei it stjerren - Oarder II, side 938-039
  Download PDF-bestand

 • 84A3 Betinking yn tsjerke , side 940
  Download PDF-bestand

 • 85A1 Nei de útfeart - teplak - of bysetten fan in urn - Oarder I, side 941-942
  Download PDF-bestand

 • 85A2 Nei de útfeart - ferstruien fan de jiske - Oarder II, side 943-944
  Download PDF-bestand

 • 85A3 Nei de útfeart - setten fan in grêfstien of byskriuwen fan in namme - Oarder III, side 945
  Download PDF-bestand

 • 86A1 (Kar)teksten - neierkommende dea , siden 947-959
  Download PDF-bestand

 • 86A2 (Kar)teksten - om it stjerren hinne , siden 960-966
  Download PDF-bestand

 • 86A3 (Kar)teksten - tusken dea en útfeart , side 966
  Download PDF-bestand

 • 86A4 (Kar)teksten - útfeart , siden 967-982
  Download PDF-bestand

 • 86A5 (Kar)teksten - nei de útfeart , siden 982-986
  Download PDF-bestand

 • 88 Liet, side 998
  Download PDF-bestand