Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

Preekschets Markus 8:27,29 - Startzondag

Startzondag

Markus 8:27,29

Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ (..) Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de Messias.’

Perikoop: Markus 8 vers 27-30 ‘De belijdenis van Petrus’
Schriftlezing Oecumenisch leesrooster (6 september 2015): Markus 8 vers 27 t/m 9 vers 1
Thema: ‘Goed gesprek met je buren’

Exegetische opmerkingen

Jezus leidt van Bethsäida Zijn leerlingen naar de rustige weggetjes, onderweg richting het gebied van Caesarea Filippi. Al wandelend wil Jezus met Zijn leerlingen doorpraten over de vraag wie Hij nou werkelijk is. De vraag naar Zijn identiteit bindt drie scenes samen: de genezing van een blinde man buiten het dorpje Bethsaïda (vs.22-26), de belijdenis van Petrus (vs.27-30) en de eerste lijdensaankondiging (vs.31-33). Waar helder zicht op Jezus ontbreekt (de genezing van de blinde man verliep niet in één keer, hij zag eerst wazig), neemt Jezus daar geen genoegen mee. Jezus wil Zijn leerlingen duidelijk maken dat Hij de Christus (de Gezalfde, de Messias) is, en wel een Messias die door te lijden en te sterven heil en verlossing zal brengen.

Op de vraag ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ komen diverse antwoorden: Johannes de Doper, Elia (vgl. Maleachi 4:5) of één van de profeten. Maar Jezus is geen teruggekeerde profeet of prediker. Zou Jezus tevreden en dankbaar geweest zijn met deze antwoorden, zo kunnen we onszelf afvragen. Enerzijds is het eervol om als de geliefde prediker Johannes de Doper of Elia beschouwd te worden. Maar ten diepste is het miskenning van Jezus’ roeping en opdracht. Had Johannes niet gezegd: ‘Na mij komt Iemand die sterker is dan ik’? (Markus 1:7) Jezus is ook meer dan de profeten, die naar Zijn komst hebben uitgezien.

Wanneer Jezus vervolgens Zijn leerlingen op de man af bevraagt met ‘Maar u, wie zegt u dat Ik ben?’ geeft Petrus als eerste en enige antwoord. De andere elf zwijgen. (Of schamen zij zich? Vgl. vers 38) Petrus zegt: ‘U bent de Christus’. Daarmee wil gezegd zijn dat Jezus degene die is redding en heil zal brengen. (Vgl. Heidelbergse Catechismus, zondag 12, v/a 31, hoe daar drie keer het woord ‘verlossing’ genoemd wordt met betrekking tot de drie onderscheiden ambten van Christus.) Petrus heeft juist gezegd dat Jezus de Christus is, maar hij en de andere leerlingen moeten nog leren dat Jezus een lijdende Messias is. Jezus vestigt Zijn Koninkrijk door eerst te sterven. In die context moeten we ook het zwijggebod van vers 30 lezen. Eerst moet aan de twaalf duidelijk worden dat Jezus een lijdende Messias is. Zijn lijden en sterven aan het kruis brengt redding naar deze zondige wereld. Het offer van Christus is het fundament onder de zaligheid.

Homiletische en pastorale opmerkingen

Veel mensen, wellicht ook onze buren, kennen Jezus als de Christus. Op de startzondag mag er op gewezen worden dat je samen met al de heiligen mag zoeken naar groei in de kennis van deze Jezus. Een appèl mag klinken om andere christenen op te zoeken (intergeneratief en boven kerkmuren uit), om samen meer te zien van God en te doorgronden wie en wat Jezus is. (vgl. Efeze 3:17v.)

Denk aan studenten die dikwijls leven en studeren in een context waar velen allerlei opvattingen en andere manieren van geloven er op na houden. Juist ook voor hen is het van belang dat er christenen zijn die hen omringen.

Veel mensen, wellicht ook onze buren, kennen Jezus niet als de Christus. Iemand vertelde me recent over een jongetje dat voor het eerst in zijn leven de geboortegeschiedenis van Jezus te horen kreeg. Het jongetje vroeg zich twee dingen af: In de eerste plaats waarom niemand hem ooit deze geschiedenis eerder had verteld, en in de tweede plaats waarom Jozef en Maria hun kind de naam van een vloekwoord gaven. Velen kennen de naam van Jezus Christus alleen als vloek. Getuigenis en uitleg over de persoon en betekenis van de naam Jezus, de Christus, is nodig. Weten kerkgangers wat het betekent dat Jezus de Christus is, en waarom hij als gelovige een christen genoemd wordt? Een christen wordt zo genoemd omdat hij deelt in de zalving van Jezus, met als doel Zijn Naam te belijden. (Vgl. Heidelbergse Catechismus, zondag 12, v/a 32)

Dat er maar zo weinig mensen komen tot de erkenning dat Jezus de Christus, in wie er heil en redding is, komt door de zonde en de gevolgen van de zondeval. De zonde is vreselijk en brengt scheiding tussen God en mensen. In het kennen van Jezus als de Christus ligt het leven! Wie Jezus wil leren kennen of wil groeien in de kennis van Hem, mag bidden om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest (vgl. Mattheus 16:17). Wie Jezus leert zien als de Christus, die zal zichzelf als zondaar leren kennen. Maar langs die weg wordt Jezus alleen maar dierbaarder: je krijgt Hem nodig, maar Hij is er ook voor je als Zaligmaker van zondaren. Eens zullen we Hem kennen zoals Hij ons nu al kent.

Praktische uitwerking

In het voorjaar van 2015 verscheen de glossy ‘Jezus’. Jezus stelt aan Zijn leerlingen de vraag ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’. Die vraag kan beantwoord worden aan de hand van deze glossy. Bijna tegelijkertijd verscheen het evangelisatieblad Echo (Uitgave IZB en Christelijk Gereformeerde Kerken) met een nummer getiteld ‘Wie is Jezus?’. De voorpagina van deze uitgave is korrelig en wazig. Blijkbaar is het nog niet zo eenvoudig om een scherp beeld van Jezus te krijgen. Beide bladen bieden goede handvaten om als buren in gesprek te gaan met elkaar over de vraag wie Jezus toch is.

Liturgische suggesties

Ps. 5:6,7; Ps. 67:1,2; Ps. 86: 5 (OB), Ps. 149:1
Gezang 17 = NLB 117a; Gezang 75 = NLB 653; Gezang 399:4 = NLB 412

Gebeden

  • Dank de HEERE voor de gemeente waar je van en met elkaar mag leren en vieren.

  • Dank de HEERE dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft en dat Jezus Christus die lijdensweg wilde gaan. Zijn dood is ons leven.

  • Bid voor christelijke studentenverenigingen en studentenwerk door bijv. IFES en Stichting Agape

  • Bid voor evangelisten en zendingswerkers.

  • Prijs de Naam van Jezus Christus. Zijn Naam moet alle eer ontvangen!