Oude Testament

Nieuwe Testament

Kerkelijk jaar

Onderwerpen

Categorie

Bron

33 resultaten voor '"Romeinen 6"'.

Preekschets Romeinen 6:8

R. van den Beld |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2011

Romeinen 6:8 Zesde zondag na Pinksteren Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we ook dat we met hem zullen leven. Schriftlezing: Romeinen 6:1-13 Het eigene van de zondag Bij de zoektocht va...

Preekschets Romeinen 6:11

P. Visser |

Areopagus |

Preekschets |

zus - Romeinen 6:11 Schriftlezingen Psalm 119:25-32; Jer. 31:31-34; Rom. 6:1-14 Het eigene van de zondag In de weken na Pasen is het goed om nadrukkelijk stil te staan bij de betekenis en de gevolgen ...

Preekillustraties: Doop

PreekWijzer |

PreekIllustraties |

Publicatiejaar: 2017

it in Romeinen 6: ‘Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wa...

15.2. Met Christus gestorven en opgestaan

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

vormt Romeinen 6:3-4: de doop beeldt af dat we met Christus begraven zijn en met Hem opstaan in een nieuw leven. De doop kan worden gezien als een bezegeling van de woorden uit antwoord 1 van de HC: ‘...

Preekschets Kolossenzen 2:12 - Bediening van de Heilige Doop

W. Verboom |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2007

vormt Romeinen 6:1-6. De doophandeling bestaat uit ondergedompeld worden in water en uit het water opstaan. Dit ritueel wijst naar het eigenlijke gebeuren in de doop: sterven met Christus en opstaan m...

Geestelijke lichamelijkheid

J. Goorhuis |

De Eerste Dag |

Bijbels-theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2013

ld in Romeinen 6, ontwikkelt Paulus een gedachtegang waar wij vermoedelijk gemakkelijker aansluiting bij kunnen vinden: de gedoopte gemeente als het verheerlijkte lichaam van de opgestane Heer. Bij he...

Preekschets Johannes 12:1

W. Klouwen |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2013

or in Romeinen 6:4 en 9, waar het gaat over de opstanding van Christus én ‘onze’ opstanding, zoals het hier gaat over de dood en opstanding van Lazarus én die van Jezus. Dat de overpriesters ‘beraadsl...

9.3. Door Hem op(ge)staan

C. van Duijn |

Goed Gelovig, een thematische uitleg van de Heidelbergse Catechismus voor verkondiging en onderwijs |

Overige theologische artikelen |

Publicatiejaar: 2015

en in Romeinen 6. Allereerst ziet hij een heilshistorische lijn: Christus is gestorven en Christus is opgestaan. Dit is ruim 2000 jaar geleden gebeurd; het is een feit! De tweede lijn in Romeinen 6 is...

Preekschets Matteüs 9:9- Dienst in de gevangenis

A. Kooi |

Postille |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2012

e ook Romeinen 6:3-6 en 8:17, ‘Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister’. Met het ‘hij stond op’ wordt een verband gelegd met ...

Preekschets 1 Johannes 2:8

A.M. de Hullu |

PreekWijzer |

Preekschets |

Publicatiejaar: 2015

pvont Romeinen 6:1-14 te lezen, enkele woorden over de doopherinnering te spreken en een lied te zingen, bijvoorbeeld uit het oude Liedboek Gezang 87 of het dooplied van Sela. De dienst mag uitbundig ...